Allmänna villkor

1 § Grundläggande bestämmelser

(1) Följande affärsvillkor är tillämpliga för alla avtal du ingår med oss som leverantör (MobielWerkt B.V.) via webbplatsen www.gomibo.se. Om inget annat överenskommits är det uteslutet att vid behov inkludera dina egna villkor.

(2) En "konsument" i betydelsen av följande föreskrifter är alla fysiska personer som avslutar en juridisk transaktion som i överväldigande utsträckning inte kan hänföras varken till dess kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Begreppet "affärsman" avser alla fysiska personer, juridiska personer eller juridiskt ansvariga partnerskap som avslutar en juridisk transaktion i enlighet med dess oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Ingående av avtalet

(1) Kontraktsföremålet är försäljning av produkter.

(2) Vi säljer produkten i vårt eget namn för andras räkning, dvs. för en extern part som äger den berörda produkten. I detta avseende spelar vi rollen som en delvis eller fullständig kommissionär. Trots detta är vi en avtalspartner med alla rättigheter och skyldigheter.

(3) När vi lägger ut berörd produkt på vår webbplats tillhandahåller vi ett bindande erbjudande om att ingå ett försäljningsavtal med de villkor som anges i artikelns beskrivning.

(4) Inköpsavtalet sker via det online kundvagnssystemet enligt följande:

De produkter som ska köpas flyttas till "kundvagnen". Du kan välja kundvagn med hjälp av knapparna i navigeringsfältet och när som helst göra ändringar.
Efter att du har öppnat sidan "Kassa" och angett nödvändiga personuppgifterna och betalnings- och leveransvillkor visas all information om beställningen på sidan för beställningens sammanfattning.
Om du använde system för direktbetalning (t.ex. PayPal/PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) för att initiera betalningar, kommer du antingen att vägledas till vår onlinebutik på sidan för beställningens sammanfattning eller vidarebefordras till webbsidan för direktbetalningsleverantören.
Om du skickas vidare till systemet för direktbetalning väljer du och anger dina uppgifter i förekommande fall. Därefter kommer du tillbaka till sidan för beställningens sammanfattning i vår webbutik.
Innan beställningen skickas kan du kontrollera alla uppgifter, ändra dem (vilket du även kan göra via webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta köpet.
Genom att klicka på knappen "köp" för att skicka in beställningen godkänner du beställningen på ett juridiskt bindande sätt och köpeavtalet äger rum.

(5) Du är inte bunden av dina frågor angående skapandet av ett erbjudande som har förmedlats till oss. Vi ger dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post) som du kan godkänna inom 5 dagar.

(6) Genomförandet av beställningen och överföring av all information som krävs för att ingå avtalet sker automatiskt via e-post. Därför måste du säkerställa att e-postadress du har angett är korrekt och att mottagandet av respektive e-postmeddelanden garanteras. Du måste i synnerhet se till att e-postmeddelandena inte blockeras av ett skräppostfilter.

§ 3 Avtalets varaktighet/annullering när det gäller avtal

(1) Det avtal som vi har ingått är föremål för överenskommen varaktighet. Om avtalet inte sägs upp av en av parterna i textform (t.ex. via e-post) tre veckor innan avtalet löper ut (i den mån erbjudandet inte är associerat till en annan tidsram), förlängs det av den överenskomna grundläggande varaktigheten. Om den grundläggande varaktigheten är längre än ett år förlängs avtalet endast med ett år.

(2) Detta har ingen betydelse för rätten att säga upp avtalet av en viktig anledning utan föregående meddelande.

§ 4 Retentionsrätt, reservation av äganderätt

(1) Du kan endast utöva retentionsrätt om den ifrågavarande situationen omfattar anspråk som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats till fullo.

(3) Om du är företagare kan även följande villkor gälla:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i relation till den pågående affärsrelationen har reglerats till fullo. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet får inte pantsättas eller överlåtas som säkerhet innan äganderätten till dessa varor byter ägare.

b) Du kan sälja varorna vidare inom ramen för en ordnad transaktion. I detta avseende avstår du härmed från alla fordran till ett belopp som motsvarar det fakturerade beloppet och som du får till följd av återförsäljningen till oss och vi godkänner överlåtelsen. Dessutom har du rätt att samla in fordran i fråga. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på ett ordnat sätt förbehåller vi oss emellertid rätten att driva in fordran själva.

c) I en situation då varorna omfattas av sammanslagning av varorna som är föremål för äganderättsförbehåll får vi gemensam äganderätt av den nybildade varan. Denna gemensamma äganderätt motsvarar förhållandet mellan fakturavärdet för de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de andra behandlade varorna vid tidpunkten för behandlingen.

d) Om du gör en begäran av detta slag är vi skyldiga att frigöra de säkerheter som vi har rätt till, i den mån det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10 %. Det är vi som ansvarar för att välja ut de säkerheter som ska frisläppas.

§ 5 Garanti

(1) Lagstadgade garantirättigheter tillämpas.

(2) Ersättningsanspråk för fel ska uteslutas för nya eller outletvaror om felet uppstår efter två år från leverans av varan. Om felet uppstår inom två år efter leverans av varan, kan ersättningsanspråk för fel göras gällande enligt den lagenliga preskriptionsperioden på två år från leveransen av varan. Ovanstående begränsning gäller inte:

 • för skador som kan tillskrivas oss och som beror på skador på liv, lem eller hälsa och för andra skador som orsakats av uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet;
 • i den mån vi avsiktligt har dolt felet eller tagit emot en garanti för varornas kvalitet.

(3) Vi tillämpar den lagstadgade minsta garantiperioden på två år om varan inte överensstämmer med beställningen. Detta innebär att om fel eller brister i varan faller inom tillverkarens garantivillkor kan vi lösa dessa gratis upp till två år efter leveransen. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda en lämplig lösning genom att reparera varorna eller leverera ersättningsvaror. Du har endast rätt att kräva en prissänkning eller uppsägning av köpeavtalet om reparationen eller bytet är orimligt stort eller omöjligt, eller inte kan utföras inom en rimlig tidsperiod.

(4) Som konsument ombeds du att omedelbart kontrollera produkten om den är fullständig, har synliga defekter och transportskador så snart den levereras och omedelbart skicka in dina klagomål skriftligen till oss och till fraktföretaget. Även om du inte följer denna begäran ska det inte påverka dina lagstadgade garantianspråk.

(5) Om du är ett företag gäller följande skillnader för ovan nämnda garantibestämmelser:

Det är underförstått att den information som vi tillhandahåller och tillverkarens produktbeskrivning är det enda som representerar den aktuella produktens egenskaper och skick. Andra annonser, kommentarer och uttalanden från tillverkaren anses inte vara representativa för produktens egenskaper och skick.

b) Om varorna visar sig vara felaktiga förbehåller vi oss rätten att reparera varorna eller att leverera en ersättningsprodukt. Om felet inte avhjälps kan du kräva ett avdrag på priset eller häva avtalet efter eget gottfinnande. Avhjälpandet av felet är tillämpligt efter ett misslyckat andra försök om inte omständigheterna talar för något annat, särskilt på grund av föremålets och/eller felets art eller andra omständigheter. Vid reparation står vi inte för de extra kostnader som uppstår till följd av att varan överförs till en annan plats än dit den levereras, om överföringen inte motsvarar varans avsedda användning.

c) Garantiperioden uppgår till ett år efter leveransen av produkten. Den förkortade tidsfristen gäller inte:

 • för skador som kan tillskrivas oss och som beror på skador på liv, lem eller hälsa och för andra skador som orsakats av uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet;
 • i den mån vi avsiktligt har dolt felet eller tagit emot en garanti för varornas kvalitet;
 • till varor som används för en byggnad i enlighet med deras normala användningsinstruktioner och vars fel orsakats av detta;
 • för lagstadgade återkrav som du har gentemot oss i relation till garantirättigheter.

§ 6 Val av lag, ort för verkställighet, jurisdiktion

(1) Svensk lag ska tillämpas. Detta lagval gäller endast för kunderna om det inte leder till att skyddet som garanteras av lagens tvingande bestämmelser i det land där kunden är bosatt upphävs (principen "hellre fria än fälla").

(2) Om du inte är en konsument, utan en företagare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en institutionell fond som regleras av offentlig rätt, är vårt säte jurisdiktionsplatsen samt platsen för fullgörande av alla tjänster som följer av befintliga affärsrelationer med oss. Samma villkor gäller för situationer där du inte har någon allmän jurisdiktion i Sverige eller EU, samt för situationer där bosättningsorten eller den vanliga bosättningsorten inte är känd när förfarandet inleds. Detta har ingen betydelse för möjligheten att anlita en domstol som är kopplad till en annan jurisdiktionsplats.

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor är uttryckligen inte tillämpliga.

§ 7 Ångerrätt

(1) Konsumenten har en betänketid på 31 dagar utan att ange någon anledning för att ångra ett avtal relaterat till inköp av en produkt. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till ångerrätten, men han får inte tvinga konsumenten att ange någon anledning.
Denna betänketid börjar gälla dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:

 • Om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som konsumenten utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
 • Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den sista försändelsen eller den sista delen;
 • Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss tidsperiod: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den första produkten.

(2) Om entreprenören inte har tillhandahållit den lagstadgade informationen om ångerrätt eller modellåterkallelseformulär till konsumenten går betänketiden ut tolv månader efter slutet av den ursprungliga betänketiden. Om näringsidkaren har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätt inom tolv månader efter startdatumet för den ursprungliga betänketiden, upphör betänketiden 31 dagar efter att konsumenten har fått denna information.

(3) Under betänketiden ska konsumenten försiktigt behandla produkten och dess förpackning. Konsumenten kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik. Konsumenten är endast ansvarig för den värdeminskning av produkten som beror på att produkten hanteras på ett sätt utöver vad som anges ovan. Konsumenten är inte ansvarig för en eventuell minskning av produktens värde om näringsidkaren inte har försett konsumenten med all den information som krävs enligt lagen om ångerrätt före eller vid tidpunkten då avtalet ingås.

(4) Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt, ska han/hon meddela företagaren om detta innan betänketiden har gått ut genom att använda modellformuläret för ångerrätt (bilaga 1) eller på något annat otvetydigt sätt. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter meddelande om detta kommer konsumenten att returnera produkten med alla levererade tillbehör, om rimligen möjligt i originalskick och originalförpackning och i enlighet med företagarens rimliga och tydliga instruktioner. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ligger hos konsumenten. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten.

II. Information om kunden

1. Säljarens identitet

MobielWerkt B.V.
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Nederländerna
Telefon: +46 (0)20 1203130
E-post: info@gomibo.se

Registreringsnummer hos den nederländska handelskammaren: 02093714
Momsregistreringsnummer: SE 502083457701.
Kontonummer: ING Bank, 5726296 i Groningen.
IBAN: NL12INGB0005726296
BIC: INGBNL2A

Alternativ tvistlösning

Den Europeiska kommissionen tillhandahåller den europeiska onlineplattformen för tvistlösning (ODR) som du kan läsa på https://ec.europa.eu/odr.

2. Information om ingående av avtalet

De tekniska stegen relaterade till ingående av avtalet, när avtalet sluts och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med bestämmelserna i "Ingående av avtalet" i våra standardiserade affärsvillkor (del I).

3. Avtalsspråk, spara avtalstexten.

3.1. Avtalsspråket ska vara engelska.

3.2. Vi har inte sparat hela avtalstexten. Innan beställningen skickas kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har tagit emot beställningen skickas beställningsuppgifterna, de lagstadgade uppgifterna om distansförsäljningsavtal och de vanliga affärsvillkoren till dig via e-post.

3.3. Du får all avtalsinformation inom ramen för ett bindande erbjudande i skriftlig form, till exempel via e-post, för offertförfrågningar utanför systemet med online-varukorgar, som kan skrivas ut eller sparas elektroniskt på ett säkert sätt.

4. Uppförandekoder

4.1. Vi omfattas frivilligt av Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

4.2.Vi omfattas frivilligt av de etiska reglerna på portalen Thuiswinkel som du kan läsa på: https://www.thuiswinkel.org/

5. Produktens eller tjänstens viktigaste egenskaper

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive offert.

6. Priser och betalningssätt

6.1. De priser som anges i respektive erbjudande är totalpriser, liksom fraktkostnaderna. De omfattar alla priskomponenter, inklusive alla skatter.

6.2. De fraktkostnader som uppstår ingår inte i inköpspriset. Du ser dessa genom att klicka på motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive offert. De visas separat under ordertransaktionen och kommer dessutom att betalas av dig om inte gratis leverans bekräftas.

6.3. Om leveransen sker till länder utanför den Europeiska unionen kan det uppstå ytterligare kostnader, t.ex. tullavgifter, skatter eller avgifter för överföring av pengar (överförings- eller växlingsavgifter som tas ut av bankerna) som du kommer att få betala.

6.4. Du betalar även för kostnaderna för penningöverföringar i de fall då leveransen sker till en EU-medlemsstat, men betalningen påbörjas utanför EU.

6.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas genom att du klickar på lämplig knapp på vår webbplats eller som anges i respektive offert.

6.6. Om inget annat anges för respektive betalningsmetod, blir betalningsfordringarna som följer av det ingångna avtalet omedelbart betalbara.

7. Leveransvillkor

7.1. Du kan se leveransvillkor, leveransdatum och eventuella leveransbegränsningar genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller som anges i respektive offert.

7.2. Om du är en konsument regleras följande enligt lag: Risken att den sålda varan av misstag förstörs eller försämras under transporten överförs bara till dig när varan i fråga levereras, oavsett om transporten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har specificerats av oss eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.

Om du är företagare sker leveransen och transporten på egen risk.

7.3 Om du gör en beställning och den leveranstid som anges på vår webbplats vid beställningstillfället inte hålls, meddelar vi dig detta så snart som möjligt. Du har alltid rätt att annullera beställningen före leverans, även om den meddelade leveranstiden inte hålls. I sådana fall återbetalar vi din betalning så snart som möjligt, men minst inom 30 dagar.

8. Lagstadgad garantirätt

Ansvaret för defekter regleras av bestämmelserna om "Garanti" i våra allmänna affärsvillkor (del I).

9. Avtalets varaktighet/annullering

Information om avtalstiden och villkoren för uppsägning finns i avsnittet "Avtalsvillkor/uppsägning av abonnemangsavtal" i våra allmänna villkor (del I) och i den enskilda offerten.

10. Skyldighet att acceptera

10.1 Vi uppfyller alla skyldigheter enligt bestämmelserna i miljölagstiftningen och i samband med bortskaffande av förbrukade batterier och elektrisk och elektronisk utrustning. Bland annat ser vi och våra samarbetspartners till att batterier och elektroniska apparater som vi säljer tas tillbaka och behandlas på rätt sätt.

10.2 I enlighet med gällande bestämmelser får elektriska och elektroniska apparater och batterier som har nått slutet av sin livslängd, blivit föråldrade eller inte längre fungerar inte slängas i hushållsavfall. Denna begränsning anges på själva produkterna med symbolen för en överkryssad soptunna. Syftet med denna förordning är att minska slöseri med resurser och att skydda miljön och människors hälsa genom att förhindra att ämnen som finns i vissa apparater släpps ut i miljön. Du har möjlighet att lämna detta avfall på en lämplig insamlingsplats.

Bilaga I: Standardblankett för ångerrätt

Standardblankett för ångerrätt

(Denna blankett ska endast fyllas i och skickas tillbaka om du vill säga upp avtalet)

 • Till: [näringsidkarens namn]
  [näringsidkarens geografiska adress]
  [näringsidkarens faxnummer, om tillgängligt].
  [näringsidkarens e-postadress eller elektroniska adress
 • Jag/vi* informerar dig härmed om att vi, med avseende på vårt avtal om
  Försäljning av följande produkter: [beskrivning av produkten}*
  Leverans av följande digitala innehåll: [beskrivning av det digitala innehållet]*.
  Tillhandahållande av följande tjänst: [beskrivning av tjänsten]*
  Jag/vi* utnyttjar vår ångerrätt.
 • Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av varor].
 • [Konsumentens namn]
 • [Konsumentens/konsumenternas adress]
 • [Konsumentens/konsumenternas underskrift] (endast om denna blankett lämnas in på papper)

  *Radera eller komplettera med ytterligare information i förekommande fall.

Senast uppdaterad: 2021-06-25